Adatvédelmi tájékoztató


Kötelezettségvállalás

Elismerjük, hogy személyes adataid felett te rendelkezel, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

A megadott adataidat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és a tudtod nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A PATI AUTÓSISKOLA mindent megtesz az adataid védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét is.

Adatkezelési Tájékoztató

Általános rendelkezések és elérhetőségek

Az adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket rólad a PATI AUTÓSISKOLA gyűjt, kezel és továbbít.

 • Teljes név: PATI Oktató, Szállítmányozó és Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 1095 Budapest, Mester u. 36.
 • Cégjegyzékszám: 01-06-111586
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvénység Cégbírósága
 • Adószám: 28187789-2-43
 • Telefonszám: 06 30 9121212
 • E-mail: info@patiautosiskola.hu

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A PATI AUTÓSISKOLA fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.patiautosiskola.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhessed a változásokat.

Kérésedre megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A Tájékoztató megismerése

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával kijelented, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerted és kifejezetten elfogadtad.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Képzésekre való beiratkozás, ügykezelés, fizetés dokumentálása és számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás. (Az autósiskolával való kommunikáció során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthatsz, nyilvánosságra hozhatsz bizonyos adatokat a közösségi oldalakon) Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

A kezelt adatok, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra.

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Kapcsolattartás e-mailen keresztül

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a szolgáltatási információk megkérésekor.

A kezelt adatok:

 • Név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem tud online módot használni kapcsolattartásra. Ebben az esetben a cég székhelyén, az ügyfélszolgálati irodában tud érdeklődni személyesen.

Személyes adatokhoz hozzáféréséhez jogosultak:

 • Iskolavezető
 • Képzési koordinátor
 • Irodai ügyintézők

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Beiratkozás

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a beiratkozási adatok megadásakor és a képzési szerződés aláírásakor.

A kezelt adatok:

 • Teljes név, születési név, születési dátum, anyja neve, e-mail cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám, vezetői engedély száma, tb. kártya szám, orvosi alkalmassági vélemény és érvényessége, valamint a NFM által kiadott Jelentkezési lapon szereplő egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az első befizetéstől számított 8 év múlva töröljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintettnek nem lesz lehetősége vezetői engedélyt szerezni egyetlen kategóriában sem.

Személyes adatokhoz hozzáféréséhez jogosultak:
 • Iskolavezető
 • Képzési koordinátor
 • Irodai ügyintézők
 • Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság
 • E-educatio Kft., mint az e-learning tananyag szolgáltatója
 • Könyvelőcég
 • A gyakorlati felkészítést végző szakoktatók

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Közúti elsősegélynyújtás és vizsga

Adatkezelés jogalapja:

A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 9. §-a

Kezelt adatok:

 • A Magyar Vöröskereszt által kiállított Jelentkezési, nyilvántartó és értékelő lapon szereplő személyes adatok: Név, születési név, születési dátum, lakcím, anyja neve, cím, telefon, e-mail.

Az adatkezelés időtartama:

A jelentkezési lap kitöltésétől a Magyar Vöröskereszthez való továbbításig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett csak a tanfolyamot végezheti el az autósiskolában, a vizsgára való jelentkezést egyénileg, a Magyar Vöröskereszt kirendeltségein intézheti.

Személyes adatokhoz hozzáféréséhez jogosultak:

 • Iskolavezető
 • Képzési koordinátor
 • Irodai ügyintézők
 • Magyar Vöröskereszt

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Vagyonvédelem, elektronikus megfigyelőrendszer

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az autósiskola területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

A személyes adatok típusa: az autósiskola területére (1095 Budapest, Mester u. 36.) belépő, személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adatkezelés jogalapja:

 • 2005. évi CXXXIII. személy-és vagyonvédelmi törvény
 • 2012. évi törvény (Mt.) 11.§

Adatkezelés időtartama:

A rögzített felvételt az autósiskola saját adathordozója tárolja, mely 30 nap után automatikusan törlődik.

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Adattovábbítás:

Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre:

A kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Kamerák megfigyelési területei:

 • Bejárati ajtó, ügyfélfogadási helység, tanterem

A felvételek hozzáféréséhez jogosultak:

 • Iskolavezető
 • Képzési koordinátor
 • Irodai ügyintézők

Adatfeldolgozásra jogosult személyek:

 • Csuport Orsolya ügyintéző
 • Kovácsi Orsolya ügyintéző
 • Patus Károly iskolavezető
 • Kopacsek Katalin képzési koordinátor

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.